Privacy op straat

privacy-loesjeDe Kinderombudsman constateerde grote problemen op het gebied van privacy. Uit Rapport kinderombudsman november 2016: mijn belang voorop:

Zo waren er signalen dat ouders ervoor kiezen om hulp aan kind zelf te betalen, als ze daarmee gevoelige informatie buiten de officiële registratiesystemen kunnen houden. Deze ouders zijn er niet gerust op dat de informatie over hun kind goed wordt beheerd en beveiligd. Een ander signaal dat de Kinderombudsman vaker kreeg is dat gemeenten privacygevoelige informatie opvragen bij behandelaars van kinderen, zonder dat duidelijk is voor welk doel dat gebeurt en wie er vervolgens toegang hebben tot die informatie. Of dat ouders zich onder druk gezet voelen om het dossier van hun kind te delen omdat ze anders bepaalde hulp niet krijgen. Ouders zijn bang dat professionals zonder medisch beroepsgeheim toegang hebben, dat gemeenten de informatie zonder toestemming gebruiken voor kind-volgsystemen of dat gemeenten gevoelige informatie zonder beveiligde verbinding versturen via de mail. Reden genoeg voor de Kinderombudsman om dit onderwerp nader uit te diepen.

CASUS

Armin (12) heeft psychische hulp nodig. Zijn vader klopt aan bij de gemeente. Om in aanmerking te komen voor jeugd-GGZ moet vader een toestemmingsformulier ondertekenen waarmee de gemeente medische gegevens kan opvragen. Vader: “Ze wilden zijn hele medische geschiedenis zien. Onzin vind ik dat. Maar als ik dat formulier niet ondertekende, zou mijn zoon geen hulp krijgen.”

CASUS

De moeder van Noah (13), twijfelt over de wijze waarop de gemeente met persoonlijke informatie over haar zoon omgaat. Ze stelde hier vragen over maar kreeg geen duidelijkheid over bij wie welke informatie terecht komt. De twijfels zijn ontstaan door verhalen van anderen en door een slechte ervaring: “Een sociaal wijkteam medewerker had informatie gedeeld met een zorgverlener. Maar wij hadden al ruzie met die zorgverlener!”

CASUS

De moeder van Choukri (13) vindt dat de gemeente niet zorgvuldig omgaat met het opvragen van gegevens. “Het gaat verder dan gevraagde jeugdhulp. De gemeente wil de gegevens over mijn zoon onderbrengen bij de GGD zodat ze hem kunnen ‘volgen’. Ik wil dat niet, want wie weet wat ze daar vervolgens mee doen. Maar de gemeente zegt dat het een voorwaarde is voor Choukri om hulp te krijgen.”

Vooral GGZ-professionals geven aan moeite te hebben met de manier waarop casuïstiek binnen de wijkteams wordt besproken. In de praktijk wordt volgens hen vaak meer informatie gedeeld dan noodzakelijk, zowel mondeling als op papier. Zo vertelde een kindertherapeut over dossiers waar tot voor kort iedereen binnen het wijkteam toegang toe had. Een ander respondent vertelde over dossiers die volledig uitgeprint werden ter voorbereiding van een casuïstiekoverleg. Ook werd gesproken over het rondmailen van dossiers of andere gevoelige cliëntinformatie tussen medewerkers van het wijkteam (al dan niet via beveiligde mail verbindingen). Het grootse risico dat professionals benoemen bij deze handelwijze is dat privacygevoelige informatie ‘op straat’ kan belanden. 

Tegelijkertijd geven professionals aan dat het tevens voorkomt dat er juist te weinig informatie wordt gedeeld uit angst de privacyregels te schenden. Doordat overzicht over de situatie dan ontbreekt, is het lastiger passende zorg te organiseren. Dit kan ertoe leiden dat er onterecht niet wordt ingegrepen in situaties waarbij veiligheid van kinderen in het geding is

CASUS

Signaal van mevrouw De Groot, tweedelijns psycholoog met een eigen praktijk. “De privacy van de kinderen die ik behandel wordt geschonden in het nieuw af te sluiten contract met de gemeente. In dat nul-uren contract wordt bepaald dat de gemeente te allen tijde controles mag uitvoeren, dat er aanvullende evaluaties mogen worden uitgevoerd door de gemeente en dat ze een second opinion mogen laten uitvoeren. Ik moet dan inzage geven in de dossiers. Die bepalingen zijn in strijd met de privacywetgeving. Ik ga dat contract dus niet tekenen. Ik hoor dat ook van collega’s.”

Heeft u ook zulke ervaringen?

hsbacker

Deze site is een initiatief van: Hilmar Backer Rene Zijlstra Floor Wiedijk Renee Arnold

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*